Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FM Electro B.V. (verder: FM Electro) statutair gevestigd te Hoornaar en feitelijk aan de Dorpsweg 131c te (4221 LL) Hoogblokland gedeponeerd bij De kamer van koophandel te Tiel onder nummer 11048236

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden toepasselijk op alle offertes, overeenkomsten en/of leveranties van FM Electro.

1.2 De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2 Totstandkoming van Overeenkomsten

2.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle aanbiedingen en offertes van FM Electro vrijblijven en moeten worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

2.2 Uitsluitend na schriftelijke bevestiging door FM Electro dan wel nadat FM Electro tot uitvoering c.q. tot levering overeenkomstig de opdracht is overgegaan, is een overeenkomst totstand gekomen.

2.3 Wijziging van een opdracht bindt FM Electro eerst na schriftelijke acceptatie.

2.4 Aanbiedingen en offertes zijn geldig voor een periode van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 Prijzen

3.1 Tenzij uitdrukkelijk schritelijk anders is overeengekomen, geldt de prijs overeenkomstig de offerte.

3.2 FM Electro behoudt zich het recht voor na verloop van drie maanden na het aangaan van de overeenkomst tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren aan de wederpartij door te berekenen voorzover de prijsverhoging 10% van de oorspronkelijke prijs niet overstijgt. Wederpartij heeft, indien de prijsverhoging 10% van de oorspronkelijke prijs overstijgt, het recht de overeenkomst binnen 8 dagen na het bekend worden van de prijsverhoging te ontbinden.

3.3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 4 Levering

4.1 De opgegeven leveringstermijnen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend.

4.2 Wanneer FM Electro een leveringstermijn overschrijdt kan wederpartij slechts dan tot annulering van de goederen overgaan, nadat hij FM Electro per aangetekend schrijven heeft gesommeerd. FM Electro heeft dan het recht, alsnog binnen 20 werkdagen de goederen geheel of gedeeltelijk na te leveren.

4.3 Indien de wederpartij de levering van de goederen door FM Electro niet aanvaardt zonder dat er sprake is van gerechtvaardigde reclame worden de goederen voor zijn rekening en risico ter beschikking gehouden. FM Electro heeft dan het recht integrale nakoming van de overeenkomst te verlangen, dan wel de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, in welk geval de wederpartij een onmiddellijk opeisbare schadevergoeding ter hoogte van 30% van het factuurbedrag jegens FM Electro toekomt. Dit onverminderd het recht van FM Electro om volledige schadevergoeding te vorderen.

4.4 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden leveranties af-fabriek.

Artikel 5 Betaling en Verzuim

5.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, dan wel op een door partijen nader te bepalen en schriftelijk vastgelegde datum. Betaling dient te geschieden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde ook en zonder dat de wederpartij zijn betalingsverplichting door het beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.

5.2 Bij overschrijding van de in het vorige lid van dit artikel genoemde termijn, is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de wederpartij, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van 1% per maand, waarbij gedeeltenvan een maand voor een gehele maand worden gerekend, een en ander onverminderd de overige rechten van FM Electro.

5.3 Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is met het (tijdige) nakomen van haar verplichtingen met betrekking tot een overeenkomst of indien duidelijk is dat de wederpartij niet, niet volledig en/of niet tijdig aan haar verplichtingen jegens FM Electro zal kunnen voldoen, dan wel de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, of een verzoek daartoe is gedaan, surséance van betaling aanvraagt, onder curatele is gesteld, dan wel te zijner laste enig beslag ligt of sprake is van liquidatie van zijn bedrijf, heeft FM Electro het recht om nakoming uit hoofde van alle tussen partijen bestaande overeenkomsten op te schorten, dan wel de overeenkomsten met de wederpartij, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en worden eventuele verplichtingen van de wederpartij uit hoofde van alle tussen partijen bestaande overeenkomsten onmiddellijk opeisbaar.

5.4 In geval van verzuim van de wederpartij is zij gehouden alle buitengerechtelijke invorderingskosten te voldoen. In ieder geval is de wederpartij verschuldigd 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van € 50.–

Artikel 6 Overmacht

6.1 In geval van overmacht heeft FM Electro het recht hetzij nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten, hetzij de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat FM Electro tot enige vegoeding is gehouden.

6.2 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan de FM Electro zijn toe te rekenen en buiten haar wil om geschieden. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer: oorlog, oorlogsgevaar, rellen, of andere verstoring van publieke orde, brand, natuurrampen, staking, beperkende overheidsmaatregelen, alsmede het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie zaken of diensten worden ontvangen.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle door FM Electro afgegeven goederen blijven het eigendom van FM Electro tot op het moment van volledige betaling van het aan FM Electro verschuldigde, inclusief verschuldigde rente, kosten en schadevergoeding.

7.2 Indien duidelijk is dat de wederpartij niet, niet volledig en/of niet tijdig aan verplichtingen jegens FM Electro heeft voldaan, of zal kunnen doen, is FM Electro onherroepelijk gemachtigd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, om de nog in eigendom toebehorende zaken voor rekening van de wederpartij terug te halen of te doen terughalen van de plaats waar ze zich bevinden. De wederpartij is verplicht daaraan zijn medewerking te verlenen.

7.3 FM Electro heeft te allen tijde het recht alvorens tot levering over te gaan, betaling te verlangen of waarborgen te eisen voor de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij. FM Electro behoudt zich uitdrukkerlijk het recht voor levering onder rembours te verrichten. Indien door de wederpartij de zekerheden niet tijdig worden gesteld, is artikel 4.3 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 8 Reclame

8.1 Wederpartij is verplicht terstond na aflevering van de goederen grondig te inspecteren op gebreken.

8.2 Reclames betreffende zichtbare gebreken dienen binnen 5 werkbare dagen na de dag van aflevering schriftelijk ter kennis van FM Electro te zijn gebracht.

8.3 Reclames betreffende niet zichtbare gebreken dienen binnen 5 werkbare dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk ter kennis van FM Electro te zijn gebracht.

8.4 Reclames geven de wederpartij nimmer enig recht betaling van de koopprijs of bijkomende kosten, geheel of gedeeltelijk op te schorten, terwijl elk beroep op verrekening uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

8.5 Indien een reclame door FM Electro als geldig is aanvaard dient de wederpartij de desbetreffende goederen franco en verzekerd aan FM Electro te retourneren. Geretourneerde goederen worden door FM Electro alleen geaccepteerd, indien zij, behoudens ingeval van transportschade, in staat van nieuw verzekeren, zulks ter beoordeling van FM Electro. Geaccepteerde retourzendingen worden door FM Electro aan de wederpartij gecrediteerd ter hoogte van het gefactuureerde bedrag, dan wel voor het bedrag dat voor diezelfde zaken gefactureerd zou zijn ten tijde van de creditering, indien dit laatste bedrag lager is.

8.6 Het recht van reclame vervalt indien de FM Electro niet binnen 14 dagen na melding in de gelegenheid wordt gesteld de klachten op gegrondheid te onderzoeken of (laten) doen onderzoeken.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Voor door de wederpartij geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is FM Electro uitsluitend aansprakelijk, indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van FM Electro.

9.2 Voor het geval FM Electro verplicht zou zijn tot enige schadevergoeding, is deze schadevergoeding beperkt tot maximaal het bedrag dat onder haar (aansprakelijkheids- )verzekering wordt uitgekeerd. Indien de verzekering niet uitkeert, blijft iedere schadevergoeding uit welke hoofde dan ook beperkt tot het factuurbedrag dat op het geleverde betrekking heeft.

9.3 FM Electro is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen.

Artikel 10 Wijziging algemene voorwaarden

FM Electro behoudt zich het recht voor wijziging(-en) in onderhavige algemene voorwaarden aan te brengen. Indien de wederpartij niet binnen één maand na schriftelijke kennisgeving daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd, wordt deze geacht met de wijziging(-en) te hebben ingestemd.

Artikel 11 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen FM Electro en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 Geschillen

Tenzij gedragsrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten, zullen alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Wilt u de nieuwste aanbiedingen van ons ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

" " geeft vereiste velden aan